ABC Disclaimer

Disclaimer
In deze disclaimer wordt verstaan onder:

- de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie
  deze disclaimer daarop te laten gelden.

- de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina.

- gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van   formulieren), verzenden, (tijdelijk) Kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van   rechtshandelingen (bijv. kopen, huren).

- u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt.

- de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten.

- schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander   economisch nadeel.


Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

- De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg   en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

- De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten   aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier   gebruik bedoeld.

- De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband   houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

- De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met   of zonder voorafgaande verwittiging.

- De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

- Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van   derden.

- Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

- Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten,   regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor   al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

- De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde   diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de   webpagina monitoren.

- U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer   beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor   rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina,   uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.