ABC Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden ABC Webdiensten

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

1.1 ABC Webdiensten: De eenmanszaak ABC Webdiensten, statutair gevestigd te Baexem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57109494, waar tevens de direct of indirect verbonden ondernemingen onder vallen.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan ABC Webdiensten een opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten.

1.3 Diensten: alle activiteiten die ABC Webdiensten uitvoert in opdracht van de opdrachtgever. Hieronder zijn zeker te verstaan het leveren van producten en diensten, programmeren,webhosting en eventuele andere werkzaamheden die ABC Webdiensten uitvoert.

1.4 Producten: Het meest omvattende begrip van een zaak of goed dat geleverd wordt door ABC Webdiensten. Hier valt zeker onder te verstaan: door ABC Webdiensten ontwikkelde websites, programmeren, grafisch ontwerp, dtp, drukwerk alle vormen van grafische vormgeving en drukwerk.

1.5 Webhosting: Een dienst die aan particulieren of bedrijven ruimte aanbiedt voor het opslaan van informatie, afbeeldingen, of andere inhoud die toegankelijk is via een website. In deze algemene voorwaarden wordt het begrip webhosting in zijn meest omvattende definitie gehanteerd.

1.6 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van ABC Webdiensten en tevens alle overeenkomsten die ABC Webdiensten aangaat met haar opdrachtgevers.

1.7 De door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met ABC Webdiensten.

1.8 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

1.9 In deze algemene voorwaarden kan het woord schriftelijk ook worden aangemerkt schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan email communicatie en gefaxte documenten.

1.10 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan het feit dat ABC Webdiensten deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.


Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes zijn drtig (30) dagen geldig voor aanvaarding. Daarna hebben zij een louter informatieve waarde.

2.2 ABC Webdiensten is gerechtigd tijdens de looptijd van een overeenkomst betreffende het leveren van diensten de prijzen tussentijds te verhogen, met inachtneming van een redelijke termijn. Indien ABC Webdiensten overgaat tot een prijsverhoging die groter is dan tien (10) procent van de oorspronkelijke prijs, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomsten te ontbinden op de dag dat de prijsverhoging ingaat.

2.3 In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 2.2, mag ABC Webdiensten de prijzen jaarlijks verhogen met een percentage indien deze (maximaal) gelijke trend houden met het CBS Consumenten Prijsindexcijfer (reeks: alle huishoudens 2007 = 100) zonder dat de opdrachtgever het recht toekomst van onmiddellijke ontbinding.

2.4 Indien zich een verhoging van de door ABC Webdiensten te maken kosten voordoet die niet op grond van een overeenkomst voor rekening van de Opdrachtgever is en waarop ABC Webdiensten geen invloed kan uitoefenen, kan ABC Webdiensten ingeval een periode van drie maanden na aanvang van de overeenkomst is verstreken, de prijs verhogen. Indien deze verhoging meer bedraagt dan 15% van de overeengekomen prijs kunnen partijen de betreffende overeenkomst beëindigen met dien verstande dat Opdrachtgever gehouden is ABC Webdiensten te betalen voor het reeds door ABC Webdiensten geleverde en/of reeds ingekochte en zonder dat partijen jegens elkaar gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.


Artikel 3 Tot stand komen van een overeenkomst

3.1 Overeenkomsten komen tot stand nadat opdrachtgever een door ABC Webdiensten uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en ABC Webdiensten akkoord is gegaan met deze aanvaarding.

3.2 Hetgeen bepaald in artikel 3.1 is van toepassing op zowel overeenkomsten die tot stand komen via de website van ABC Webdiensten alsmede een schriftelijke overeengekomen overeenkomst.

3.2a Een overeenkomst via de website van ABC Webdiensten komt tot stand nadat op basis van de uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht op de website door opdrachtgever een opdracht is verstrekt, door ABC Webdiensten deze opdracht is aanvaard èn deze aanvaarding voor opdrachtgever toegankelijk is, ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd. ABC Webdiensten reageert zo spoedig mogelijk. ABC Webdiensten is nimmer verplicht een opdracht te aanvaarden. Een enkele ontvangstbevestiging impliceert niet dat ABC Webdiensten de opdracht aanvaardt.

3.2b Een op schriftelijke overeenkomst komt tot stand zodra een aanbieding van ABC Webdiensten ondertekend door ABC Webdiensten retour is ontvangen of zodra ABC Webdiensten is gestart met uitvoering van de door ABC Webdiensten te verrichten diensten.

3.3 Een door ABC Webdiensten gezonden factuur staat gelijk aan een aanvaarding. Indien opdrachtgever tegen de hoogte van de factuur wenst te protesteren, dient hij dit schriftelijk en binnen vijf (5) werkdagen te doen.

3.4 Indien ABC Webdiensten niet alle verzochte gegevens van opdrachtgever ter hand gesteld krijgt staat het ABC Webdiensten vrij om naar eigen inzien te oordelen om de te verrichten opdracht(en) uit te voeren of te weigeren.

3.4a Indien ABC Webdiensten besluit de opdracht ten uitvoer te brengen, ondanks het feit dat Opdrachtgever niet alle verzochte gegevens verstrekt heeft aan ABC Webdiensten, betaalt opdrachtgever een vergoeding aan ABC Webdiensten voor de extra werkzaamheden die deze tekortkoming oplevert. Dit geschiedt op basis van de door ABC Webdiensten gehanteerde tarieven.


Artikel 4 Levering

4.1 De door ABC Webdiensten te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met opdrachtgever vastgesteld. De door ABC Webdiensten opgegeven levertijd begint nadat alle benodigde gegevens in het bezit van ABC Webdiensten zijn, waarna ABC Webdiensten zal proberen om levering zo spoedig als mogelijk is te doen plaatsvinden.

4.2 Een door ABC Webdiensten vastgestelde leveringstermijnen kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn komt ABC Webdiensten niet in verzuim en heeft de opdrachtgever mitsdien geen recht op schadevergoeding dan wel het recht op ontbinding van de overeenkomst.

4.3 Opdrachtgever is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door ABC Webdiensten mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren. Voor eventuele extra werkzaamheden veroorzaakt doordat opdrachtgever niet aan haar verplichtingen voldoet, betaalt opdrachtgever een vergoeding aan ABC Webdiensten op basis van de door haar gehanteerde tarieven.

4.4 Aan de leveringsplicht van ABC Webdiensten zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door ABC Webdiensten geleverde zaken een keer aan de opdrachtgever zijn aangeboden.


Artikel 5 Prijs & Betalingen

5.1 Opdrachtgever dient zorg te dragen dat het volledige factuurbedrag, inclusief het vermelde bedrag aan omzetbelasting, binnen zeven (7) is bijgeschreven op de bankrekening van ABC Webdiensten. Behoudens het bepaalden in 5.2 en 5.3.

5.2 Indien opdrachtgever een overeenkomst met ABC Webdiensten aangaat waarin ABC Webdiensten zich verbindt tot webhosting dient opdrachtgever voorafgaand aan de ten uitvoer legging, het in de offerte overeengekomen bedrag, te voldoen aan ABC Webdiensten. Hierbij kan opdrachtgever een (1), drie (3), zes (6) of twaalf (12) maanden vooruit betalen.

5.3 Indien ABC Webdiensten een andere betalingstermijn overeenkomt, zal deze betalingstermijn bindende gelding hebben, ongeacht hetgeen bepaald in deze algemene voorwaarden.

5.4 Eventuele onjuistheden in de facturatie door ABC Webdiensten, ontslaat opdrachtgever niet van haar verplichting tot betaling van het te corrigeren bedrag of de nader overeengekomen betalingstermijn. Opdrachtgever is gehouden ABC Webdiensten uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum in kennis te stellen van eventuele onjuistheden in de factuur, daarmee ABC Webdiensten de mogelijkheid te bieden correcties aan te brengen. Het niet protesteren binnen veertien (14) dagen wordt door ABC Webdiensten geïnterpreteerd als stilzwijgende instemming.

5.5 ABC Webdiensten is altijd gerechtigd opdrachtgever tussentijds en/of op basis van voorschotten te factureren dan wel zekerheid voor nakoming door opdrachtgever te verlangen.

5.6 Bij niet (tijdige) betaling zal opdrachtgever zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is, in verzuim zijn.

5.7 Indien opdrachtgever in gebreke of verzuim is, is opdrachtgever over het verschuldigde bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Daarbij is opdrachtgever door ABC Webdiensten gemaakte incassokosten verschuldigd.

5.8 Wanneer opdrachtgever de door ABC Webdiensten geleverde diensten niet tijdig betaalt, is ABC Webdiensten gerechtigd haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten zolang de opdrachtgever achterblijft met het voldoen van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de gesloten overeenkomst.


Artikel 6 Garantie

6.1 Indien het door ABC Webdiensten geleverde product of dienst niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen, is opdrachtgever verplicht dit binnen zeven (7) dagen na de leverdatum te melden aan ABC Webdiensten. Na het verlopen van deze termijn verliest opdrachtgever het recht van reclamatie tegenover ABC Webdiensten.

6.2 Voor het leveren van diensten zoals beschreven in artikel 1.3, in het bijzonder het ontwikkelen van websites of website applicaties, geld een garantie termijn van drie (3) maanden na het (op)leveren van deze diensten of producten.

6.3 Wanneer de reclamatie van opdrachtgever door ABC Webdiensten gegrond wordt geacht, worden de geleverde diensten naar inziens van ABC Webdiensten vervangen of vergoed.


Artikel 7 Verplichtingen opdrachtgever

7.1 Gebruik van webhosting bij ABC Webdiensten dient te geschieden op eigen risico. ABC Webdiensten is nimmer aansprakelijk voor het verloren gaan van data, tenzij dit te wijten is aan grove nalatigheid of opzet van ABC Webdiensten. Opdrachtgever is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor het adequaat bijhouden van reserve back-ups van bestanden die via webhosting diensten van ABC Webdiensten op het internet worden gepubliceerd.

7.2 Indien opdrachtgever gebruikt maakt van webhosting diensten bij ABC Webdiensten, staat het de opdrachtgever vrij om naar eigen inzicht informatie of anders datagegevens te publiceren, zolang dit niet in strijd is met de wet, het in jurisprudentie bepaalde of zoals dat men in het maatschappelijke verkeer betaamt.
Het is de opdrachtgever in ieder geval nimmer toegestaan om:
- het ongevraagd verzenden van E-mail met soortgelijke inhoud en/of het posten van wervende berichten in nieuwsgroepen op het   Internet (spamming). Hieronder is ook spam begrepen die via elke andere dienstverlener wordt verstuurd met referentie aan een   Website, Domeinnaam, E-mail adres of andere Dienst.
- het wederrechtelijk inbreuk maken op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele   eigendomsrechten van derden.
- het openbaar maken en/of verspreiden van kinderpornografie.
- het wederrechtelijk binnendringen in andere computers of computersystemen op het Internet (hacking).
- seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen.

7.3 Indien komt vast te staan dat er sprake is van een onrechtmatige daad of strafbaar gedrag van opdrachtgever, is ABC Webdiensten gerechtigd haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen.
Indien komt vast te staan dat daarvan geen sprake (meer) is, zal ABC Webdiensten haar dienstverlening zo snel mogelijk hervatten.

7.4 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die ABC Webdiensten mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
7.5 Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan ABC Webdiensten. Als opdrachtgever dit nalaat, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die ABC Webdiensten als gevolg daarvan lijdt.


Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 De totale aansprakelijkheid van ABC Webdiensten wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).

8.2 De aansprakelijkheid van ABC Webdiensten wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de opdrachtgever ABC Webdiensten onmiddellijk en naar behoren schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en ABC Webdiensten ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.

8.3 Aansprakelijkheid van ABC Webdiensten voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.

8.4 Indien ABC Webdiensten webhosting diensten faciliteert, is opdrachtgever altijd zelf verantwoordelijk voor het maken back-ups van datagegevens.

8.5 Opdrachtgever vrijwaart ABC Webdiensten van aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het verlies van datagegevens.

8.6 Wanneer ABC Webdiensten onverhoopt hetgeen bepaald in lid 8.4 en 8.5 wel aansprakelijk wordt gesteld voor de teloorgang van gegevens, is ABC Webdiensten hoogstens aansprakelijk voor het bedrag dat voortvloeit uit de gesloten overeenkomst. Wanneer spraken is van een duurovereenkomst, is ABC Webdiensten slecht verplicht het factuurbedrag van de maand waarin de gegevens verloren gingen terug te boeken.

8.7 Opdrachtgever vrijwaart ABC Webdiensten voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van ABC Webdiensten.

8.8 Men moet rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Dit gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie. ABC Webdiensten kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. ABC Webdiensten is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.


Artikel 9 Overmacht

9.1 ABC Webdiensten is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van twee maanden blijft voortbestaan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

9.2 ABC Webdiensten is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar ABC Webdiensten weinig of geen invloed op kan uitoefenen. ABC Webdiensten kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie ABC Webdiensten een overeenkomst is aangegaan.

9.3 Naast het bepaalde in lid 9.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.


Artikel 10 Duur overeenkomst en beëindiging

10.1 Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van diensten, wordt de overeenkomst in beginsel aangegaan de tussen partijen voor een duur van twaalf (12) maanden, tenzij anders is overeengekomen.

10.2 Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door opdrachtgever is uitgesloten, onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde.

10.3 De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengt, tenzij opdrachtgever of ABC Webdiensten de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden voor het einde van de betreffende periode.

10.4 Beide partijen, zowel opdrachtgever als ABC Webdiensten, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen van de overeenkomst.

10.5 In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 10.4 kan ABC Webdiensten de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
- Aan opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend.
- Ten aanzien van opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken.
- Het vermoeden bestaat dat opdrachtgever niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen.
- Opdrachtgever handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met ABC Webdiensten voortvloeiende verplichting.
- Opdrachtgever inbreuk maakt op rechten van derden.
- Opdrachtgever handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van ABC Webdiensten.
- Opdrachtgever niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel aldan niet aangetekend schrijven.
- Bij terugkerende betalingsproblemen.
- ABC Webdiensten zal wegens deze beëindiging, zoals bepaald in artikel 10.5, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

10.6 Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 10.4 en 10.5 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die ABC Webdiensten vòòr de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

10.7 ABC Webdiensten behoudt het recht om zijn algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien ABC Webdiensten overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij opdrachtgever hier twee (2) maanden voorafgaand van op de hoogte. Het staat opdrachtgever vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven (7) dagen na het inwerking treden van nieuwe voorwaarden.


Artikel 11 Voorbehoud van eigendom en intellectueel eigendom

11.1 Het door in het kader van de overeenkomst ABC Webdiensten geleverde blijft eigendom van ABC Webdiensten totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met ABC Webdiensten gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

11.2 Alle intellectuele eigendomsrechten op programmatuur, apparatuur, documentatie, aanbiedingen, (website)ontwerpen, rapporten of anderszins, door ABC Webdiensten ontwikkeld, opgesteld of ter beschikking gesteld aan opdrachtgever in het kader van haar dienstverlening, berusten uitsluitend bij ABC Webdiensten, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

11.3 Het in artikel 11.2 bepaalde mag door de opdrachtgever alleen gebruikt worden voor het overeengekomen doel. ABC Webdiensten is gerechtigd een navordering in te stellen indien de opdrachtgever de bedoelde goederen voor een ander doel gaat of wil gebruiken of door derden laat gebruiken. Voor elke in strijd met artikel 11.3 verrichte handeling is de opdrachtgever een gefixeerde boete verschuldigd van €5.000,00, onverminderd het recht van ABC Webdiensten om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.


Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op alle rechtsbetrekking waarbij ABC Webdiensten partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

12.2 Opdrachtgever en ABC Webdiensten zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.